document.writeln('
  • 对李宁更换Logo的看法?<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 新买的球拍~大家是否拆去原装柄皮<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 你是否打过尼龙球呢?感觉如何?欢迎跟帖<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 你认为反手击球的质量和球拍有关系么<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • YONEX 羽毛球装备的价格体系和中国老百姓的收入是否匹配<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 打球大家都穿什么牌子的袜子<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 您平时用什么品牌的羽毛球?<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 你常去的场地是哪种地面?<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 你做到羽毛球鞋专用吗?<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('
  • 你折过几个拍儿?<\/a><\/li>'); document.writeln(''); document.writeln('');